Energie
jako služba

Ve městě
elektromobilem

Zdroj elektřiny
v každé budově

Vyrovnávání sítě a
nezávislost akumulací energie

O LEEF Technologies

LEEF je poradenská a investiční společnost, která se zabývá rozvojem projektů čistých technologií v energetice a dopravě.
Tým LEEF má mnohaletou mezinárodní zkušenost v energetickém a finančním sektoru.

Trhy čistých technologií a energetických úspor jsou typické svojí rozmanitostí a neustálými změnami. Technologický vývoj jde rychle kupředu, legislativa a dotační programy jsou komplexní a často se mění, spolehlivost dodavatelů není vždy ideální. LEEF svým klientům pomáhá se na těchto trzích zorientovat tak, aby se jim dařilo dělat správná investiční rozhodnutí, ať už se jedná o přípravu projektu, nebo rozvoj společnosti.

Připravujeme Forum Elektromobilita 2019

Elektromobilita 2019. Ještě váháte nebo už jezdíte?

Více informací najdete na www.forumelektromobilita.cz

Služby

Zabýváme se technologiemi „nové energetiky“

Akumulace elektřiny
Inteligentní osvětlení
Lokální energetické zdroje (fotovoltaika, kogenerace)
Výroba paliv z biomasy
Systémy řízení spotřeby/výroby energií v budovách
Virtuální elektrárna
Elektromobilita
Energetické využití odpadů

Služby, které poskytujeme:

A

Rozvoj projektů
energetických úspor
a čistých technologií

Investorům – majitelům budov a areálů LEEF poskytuje služby při přípravě projektů:

  • vlastní výroby a skladování energie
  • energetických úspor (včetně metody EPC)
  • inteligentního řízení výroby/spotřeby
  • dobíjecí infrastruktury pro elektromobily

V části, nebo celém řetězci činností:

Studie proveditelnosti – projektová dokumentace – povolovací proces – financování – výběr dodavatele – realizační dohled

B

Zavádění nových technologií v oblasti energetických úspor a distribuované výroby energie

Vývojářům a investorům do nových technologií LEEF poskytuje pomoc s realizací jejich záměrů v oblastech:

  • projekce vývoje globálního i lokálního trhu pro vybrané technologie či služby, s ohledem na legislativu, technologický vývoj, konkurenci apod.
  • zpracování business plánu, financování, identifikace vhodných jednotlivců do týmu
  • příprava a rozvoj projektů s technologiemi v předkomerční fázi (pilotní a demo projekty), včetně zohlednění legislativních rizik a využití podpůrných finančních mechanismů
C

Firemní strategie
a rozvoj pro decentrální energetiku

Dodavatelům energetických produktů a služeb, kteří čelí významné změně energetického trhu (decentralizaci), poskytuje LEEF poradenství v oblastech:

  • firemní strategie
  • akvizice – se specializací na malé společnosti
  • nastavení obchodně-realizačních procesů

Reference

Elektromobilita
Akumulace
Decentrální zdroje
Energetické služby & Ostatní

Elektromobilita

Příprava produktů elektromobility pro zákazníky s velkými fleety
Příprava produktů elektromobility pro zákazníky s velkými fleety
Pro energeticku společnost (2017)

Ekonomický model a specifikace produktu zahrnujícího vozidla, technologie pro dobíjení a elektřinu.

Strategie rozvoje elektromobility
Strategie rozvoje elektromobility
Pro energetickou společnost (2010-2013)

Návrh konceptu rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic v ČR. Spolupráce na business modelu veřejného dobíjení. Výpočty TCOs a identifikace dalších nutných podmínek pro proveditelnost záměru. Možnosti pilotních projektů spolupráce s provozovateli městských dopravních služeb. Analýza využití elektromobilů v rámci firemního fleetu.

Pilotní projekt kombinace akumulace–rychlodobíjení-fotovoltaika
Pilotní projekt kombinace akumulace–rychlodobíjení-fotovoltaika
Pro distributora elektřiny (2014, 2016)

Spolupráce při realizaci pilotního projektu v Praze. Akumulační jednotka 50kW/40 kWh ve spojení s DC dobíjecí stanicí 50 kW a 4x AC dobíjením, a FV střechou 5 kW. Uvedení do provozu v průběhu roku 2017.

Studie proveditelnosti pro pilotní projekt rychlodobíjení využívající baterie
Studie proveditelnosti pro pilotní projekt rychlodobíjení využívající baterie
Pro distributora elektřiny (2013)

Studie pro aplikaci baterie pro lokání stabilizaci elektrické sítě NN v situaci nárazového odběru (rychlodobíjení) apod. Návrh pilotního projektu kombinující baterii (Li-ion, nebo Pb) a DC rychlodobíjecí stanici, s doplňkovou instalací střešní FV.

Akumulace

Studie proveditelnosti pro pilotní projekt ukládání energie v bateriích pro podpůrné služby.
Studie proveditelnosti pro pilotní projekt ukládání energie v bateriích pro podpůrné služby.
Pro energeticku společnost (2017)

Ověření možnosti využití bateriové akumulace k poskytování PpS v ČR: ekonomická, technická, právní analýza, výběr lokality, příprava technické dokumentace.

Zpracování technicko-ekonomických podkladů pro možné rozhodnutí o stanovení veřejné podpory akumulace v ČR
Zpracování technicko-ekonomických podkladů pro možné rozhodnutí o stanovení veřejné podpory akumulace v ČR
Pro státní správu (2017)

Přehled aplikací akumulace ve stadiu komercializace, popis tržních modelů při využití akumulace a odhad potenciálu rozvoje ČR v případě možného čerpání investičních dotací.

Studie stabilizace sítě NN s využitím baterií
Studie stabilizace sítě NN s využitím baterií
Pro energetickou společnost (2013)

Studie pro využité baterií ke stabilizaci sítě NN na vzdálených paprscích ovlivněných lokálními zdroji fotovoltaiky nebo fluktuací spotřeby, včetně návrhu pilotního projektu s využitím Li ion baterie.

Přehled technologií a aplikací akumulace elektřiny, indikace proveditelnosti vybraných aplikací v ČR
Přehled technologií a aplikací akumulace elektřiny, indikace proveditelnosti vybraných aplikací v ČR
Pro energetickou společnost a provozovatele přenosové soustavy (2010, 2012)

Podrobný průzkum trhu a probíhajícího rozvoje (globálně) zejména baterií, ale též setrvačníků a kondenzátorů. Systematický popis možných aplikací v celém řetězci elektroenergetiky. Identifikace aplikací, které mají nejblíže ke komerčnímu využití v podmínkách ČR. Návrh pilotních projektů, včetně mechanismů financování.

Odhad rozvoje akumulace v ČR
Odhad rozvoje akumulace v ČR
Pro provozovatele přenosové soustavy (2017)

Nástin projekčních scénářů vývoje instalované kapacity a výkonu stacionární a nestacionární akumulace v ČR.

Decentrální zdroje

Analýza možností rozvoje trhu střešní FV: ostrovní provoz vs. připojení do sítě
Analýza možností rozvoje trhu střešní FV: ostrovní provoz vs. připojení do sítě
Pro energetickou společnost (2012)

Porovnání několika scénářů vývoje nákladů na výrobu elektřiny ze střešní FV připojené k síti a galvanicky oddělené od sítě vč. možností akumulace s vývojem maloobchodních cen elektrické energie. Stanovení Grid Parity s maloobchodními cenami elektřiny.

Analýza sekundárního trhu fotovoltaiky v ČR
Analýza sekundárního trhu fotovoltaiky v ČR
Pro Private Equity investora (2010)

Analýza trhu fotovoltaických instalací nad 100 kW pro investory se záměrem o koupi/refinancování existujících zařízení.

Zprostředkování prodeje elektřiny z portfolia flexibilních decentrálních zdrojů
Zprostředkování prodeje elektřiny z portfolia flexibilních decentrálních zdrojů
Pro provozovatele kogeneračních jednotek (2013)

Návrh struktury nového kontraktu s rozdělením na prodej baseloadu a prodej flexibility. Průzkum schopnosti kupujících ocenit flexibilitu. Odhad potenciálu virtuálních elektráren založených na KVET a kontraktační principy.

Stručné posouzení scénářů rozvoje OZE
Stručné posouzení scénářů rozvoje OZE
Pro provozovatele přenosové soustavy (2017)

Stručná revize projekčních scénářů očekávaného rozvoje OZE v ČR se zohlednění aktuálních celoevropských cílů pro rok 2030.

Studie potenciálu rozšíření kogeneračních jednotek v ČR
Studie potenciálu rozšíření kogeneračních jednotek v ČR
Pro provozovatele kogeneračních jednotek (2013)

Detailní analýza potenciálu instalací kogeneračních jednotek v ČR geograficky a po segmentech odběratelů tepla. Seznam příležitostí.

Zprostředkování zahraničního investora pro projekt obnovitelných zdrojů
Zprostředkování zahraničního investora pro projekt obnovitelných zdrojů
Pro projektového developera (2010)

Zprostředkování vstupu významného mimoevropského investora pro projekt velké FV elektrárny v ČR. Koncept a struktura transakce; spolupráce na valuaci, due diligence a transakční dokumentaci.

Ekonomické zhodnocení vtláčení biometanu do distribuční sítě
Ekonomické zhodnocení vtláčení biometanu do distribuční sítě
Pro venture capital investora (2013)

Ekonomické zhodnocení možnosti vtláčení biometanu z bioplynových stanic do distribuční sítě v ČR jako součást uvažovaného podnikatelského záměru.

Vzory valuačních modelů a due diligence pro větrné elektrárny a bioplynové stanice
Vzory valuačních modelů a due diligence pro větrné elektrárny a bioplynové stanice
Pro nadnárodní banku (2012)

Vytvoření standardních vzorů pro valuaci a procesů finanční, právní a technologické due diligence pro projekty větrných elektráren a bioplynových stanic, za účelem zjednodušení procesu posuzování projektů při poskytnutí úvěru nebo leasingu.

Energetické služby & Ostatní

Identifikace příležitostí rozvoje existující LDS
Identifikace příležitostí rozvoje existující LDS
Pro lokální energetickou společnost (2017)

Identifikace a technicko-ekonomické posouzení nových příležitostí inovativních energetických řešení existujícího provozu LDS.

Možnosti rozvoje energetických služeb v segmentu retail v ČR
Možnosti rozvoje energetických služeb v segmentu retail v ČR
Pro obchodníka s elektřinou (2016)

Posouzení možností růstu retailového prodeje elektřiny v kombinaci s nekomoditními produkty a službami. Odhad časového vývoje adaptace českého trhu na globální trendy: masivní rozvoj distribuovaných zdrojů, lokální nebo síťová akumulace, provázanost s IT službami.

Podnikatelský záměr rozvoje energetických služeb v nové ESCO společnosti
Podnikatelský záměr rozvoje energetických služeb v nové ESCO společnosti
Pro energetickou společnost (2014)

Projekce trhů v segmentech B2B, včetně veřejného sektoru a SME pro distribuované zdroje (FV, kogenerace a další), projekty metodou EPC, osvětlení, poradenské služby atd. Potenciál rozvoje Demand Side Management a virtuální elektrárny. Příležitosti v kombinaci prodeje komodit a nekomodit. Organizace firemní struktury a týmů; procesy Sales-Delivery s ohledem na různorodé produkty/služby a způsoby prodeje. Potenciál růstu partnerstvím a akvizicemi.

Segmentace trhu s elektřinou v ČR
Segmentace trhu s elektřinou v ČR
Pro obchodníka s elektřinou (2013)

Popis trhu s elektřinou podle typu měření, resp. objemu spotřeby, typu spotřebitele (průmysl, služby, domácnosti apod.) a geografie. Vývoj marží, loajality a vlastní výroby. Charakteristika hlavních hráčů.

Energetické úspory: přehled, předpokládaný vývoj, příležitosti a rizika
Energetické úspory: přehled, předpokládaný vývoj, příležitosti a rizika
Pro energetickou společnost (2013-14)

Série studií zahrnující obecný úvod do podnikatelských příležitostí v oblasti energetických úspor, včetně technologického pohledu, segmentového pohledu a prioritizace z hlediska tržního potenciálu, výnosnosti a obtížnosti vstupu na trh. Součástí rovněž interpretace Směrnice o energetické účinnosti, mj. rizika a příležitosti „alternativního schématu“ a výpočty nákladů, resp. podmínek výnosnosti nejobvyklejších typů opatření.

Potenciál energetického využití odpadů v ČR
Potenciál energetického využití odpadů v ČR
Pro energetickou společnost (2013)

Přehled odpadové situace v jednotlivých krajích. Rešerže existujících studií. Model spaloven vs. separace/ recyklace/ MBÚ. Přehled technologií. Proveditelnost (resp. projekce proveditelnosti) projektů spaloven zejména s ohledem na objem, svozovou vzdálenost, cenu za ukládání na skládky, resp. vývoj legislativy. Potenciální lokality a jejich prioritizace.

Interpretace energetické legislativy a přehled energetického trhu v ČR
Interpretace energetické legislativy a přehled energetického trhu v ČR
Pro private equity investora (2011)

Přehled české energetické politiky a legislativy, očekávaný vývoj a interpretace dopadů na trh. Přehled a charakteristika nejvýznamnějších účastníků trhu ve výrobě, distribuci a prodeji.

Možnosti rozvoje teplárenské společnosti v situaci decentralizace teplárenství
Možnosti rozvoje teplárenské společnosti v situaci decentralizace teplárenství
Pro teplárenskou společnost (2013)

Projekce možného rozpadu CZT (decentralizace výroby tepla) ve vybraných lokalitách. Možnosti nabídky alternativních služeb a řešení pro zákazníky v daných lokalitách. Spolupráce na strategii rozvoje těchto služeb.

Analýza využití dieselagregátů pro podpůrné služby
Analýza využití dieselagregátů pro podpůrné služby
Pro provozovatele přenosové soustavy (2011)

Kompletní posouzení využitelnosti dieselagregátů v přenosové soustavě. Investiční a provozní náklady různých technologických řešení, včetně second-hand zařízení. Soulad s emisní legislativou a jeho perspektiva. Posouzení s ohledem na cenu/projekci podpůrných služeb.

Naši partneři a klienti

cez
pre
enel
ceps
ceps
eon
nano_energies
economia
siemens
abb
unicorn
fita
adl
energon
deepview
feramat
delta
bosch
bawag
Martin Cmíral

Martin Cmíral

Managing Director

LEEF Technologies založil Martin Cmíral v roce 2010. Martin má za sebou více než 10 let v manažerských pozicích ve společnostech Biomass Technology Group, Vertis Environmental Finance a ve skupině ČEZ.

+420 602 188 160
martin.cmiral@leeftech.com