decentrální energie

Projekce flexibility v síti nn a vn související s rozvojem elektromobility a decentrálních zařízení, zejm. stacionárních akumulací, v ČR do roku 2040

Ve spolupráci s Feramat Cybernetics a UCEEB ČVUT

  • Rok
  • 2019 - 2021
  • Klient
  • MPO (TAČR)


Projekt se zabývá dopadem expanze nových technologií, zejm. elektromobility a malých stacionárních baterií, na flexibilitu v distribuční síti. Aplikačním garantem výzkumného projektu je MPO, projekt je spolufinancovaný se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta. Klíčové aktivity:

  Projekce technologického vývoje zařízení poskytujících flexibilitu

Sestavení typových diagramů flexibility pro vybrané technologie

Simulace projekčních scénářů rozvoje flexibility do r. 2030 resp. 2040

Projekce geografické distribuce flexibility v ČR

Analýza technických a legislativních předpokladů pro využití flexibility

Výzkumný projekt by měl přispět ke zviditelnění tématu flexibility jako budoucí příležitosti pro hráče na energetickém trhu, kterou s sebou rozvoj nových technologií přináší. Věříme také, že se výstupy projektu podaří adekvátně promítnout do strategických a koncepčních dokumentů s vazbou na rozvoj elektromobility a chytrých sítí, které jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (aplikačního garanta projektu).

Markéta Adamcová

Project Manager, LEEF Technologies

o společnosti

LEEF TECHNOLOGIES

Jsme poradenská společnost, která se specializuje na přípravu a rozvoj projektů v energetice a dopravě. Zabýváme se rovněž analýzami trhu, rozvojovými koncepcemi a strategiemi zavádění nových technologií.  Naše aktivity se obvykle pohybují na rozhraní R&D a komerčních aplikací. Na trhu působíme od roku 2010.  V poslední době se zaměřujeme převážně na projekty bateriové akumulace, elektromobility a decentrální energetiky obecně.

Akumulace energie - baterie symbol
akumulace energie a vodík

Bateriové systémy a jejich aplikace: podpůrné služby, autonomní výroba, ořezávání špiček atd.

Elektromobilita symbol
elektromobilita

Rozvoj dobíjecí infrastruktury, elektrifikace fleetů, pokročilá dobíjecí řešení

Decentrální energie symbol
decentrální energie

Energetické úspory, nové technologie, využívání flexibility na straně výroby a spotřeby